معرفی کتاب

اندرسون اولویرا (برزیل)؛ از مجموعه دوسالانه کارتون کتاب

یادداشت